خبرها و مطالب تازه

Bulgakov's Novel the Heart of a Dog and Yaghoobi’s play: a Comparative Study on the Structural Adaptation Process

Iranian Drama; A Comparative Study on Dramatic Ending Strategies

بررسی ضربان‌های گفت‌وگویی و کارکردهای نمایشی آن در چهار نمایش‌نامه از محمد یعقوبی / محمد جعفر یوسفیان کناری - مجید کیانیان