خبرها و مطالب تازه

بررسی ضربان‌های گفت‌وگویی و کارکردهای نمایشی آن در چهار نمایش‌نامه از محمد یعقوبی / محمد جعفر یوسفیان کناری - مجید کیانیان

اقلیتی خودسر فرهنگ و هنر ایران را نشانه گرفته‌اند

واکنش محمد رحمانیان به حاشیه‌های پیش‌آمده برای یعقوبی