خبرها و مطالب تازه

چرم‌شیر:مخاطب، مدیر من است محمد

ده‌گانه‌ای برای زمستان 66 / امیرحسین طاهری

بررسی ضربان‌های گفت‌وگویی و کارکردهای نمایشی آن در چهار نمایش‌نامه از محمد یعقوبی / محمد جعفر یوسفیان کناری - مجید کیانیان

گفت‌وگو با محمد چرم‌شیر

یک دقیقه سکوت برای زندگی‌های تباه‌شده / تقی مختار

روی‌دادهای ناگوار / احمد شیرازی‌نیا

دیوید لینچ فیلم‌ساز محبوب من نیست

«تجربه‌های ژرف و سترگ» عباس نعلبندیان در گفت‌وگو با محمد رضایی راد

سیاست با زنده‌گی‌مان عجین شده است

اقلیتی خودسر فرهنگ و هنر ایران را نشانه گرفته‌اند

واکنش محمد رحمانیان به حاشیه‌های پیش‌آمده برای یعقوبی