برگه پرداخت حق‌ تالیف اجرای نمایش‌نامه‌های محمد یعقوبی / چشم‌هایت را ببند (2)

اجرای نمایش‌نامه‌های محمد یعقوبی بدون اجازه و تاییدیه‌ی کتبی مجاز نبوده و با گروه متخلف و مسئولان سالن اجرا مطابق قانون رفتار خواهد شد.

Step 1 of 2

0%
  • صدور مجوز اجرا به نام درخواست‌کننده منوط به پرداخت حق‌التالیف نویسنده خواهد بود.
  • مجوز اجرا به نام درخواست‌کننده‌ی درج‌شده در این فرم صادر خواهد شد بنابراین نام کارگردان یا تهیه‌کننده‌ای که مسئول اجراست در این فرم درج شود.
  • پس از ارسال درخواست شما و پرداخت حق‌التالیف، بین سه تا پنج روز کاری اجازه‌نامه برای شما ارسال و به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.
  • پس از پرداخت حق‌التالیف، چنانچه به هر دلیل از اجرای اثر منصرف و خواهان بازپرداخت بشوید، ده درصد از مبلغ پرداخت‌شده توسط شما به عنوان خسارت کسر و باقی‌مانده‌ی آن بازپرداخت خواهد شد.
  • دریافت‌کننده‌ی اجازه‌نامه و گروه اجرایی بدون اجازه‌ی کتبی از نویسنده مجاز به افزودن به متن نویسنده نیستند.
  • نام نویسنده در پوستر، بروشور، برگه‌های تبلیغاتی و در فضاهای مجازی پس از نام اثر باید ذکر شود.
  • ارسال این فرم به منزله‌ی پذیرش تمامی قوانین، مقررات حاکم بر قراردادها و هزینه‌هاست.