• دریافت‌کننده‌ی این اجازه‌نامه پذیرفته است که:
  • پس از پرداخت حق‌التالیف، چنانچه به هر دلیل از اجرای اثر منصرف و خواهان بازپرداخت بشوید، ده درصد از مبلغ پرداخت‌شده توسط وی به عنوان خسارت کسر و باقی‌مانده‌ی آن بازپرداخت خواهد شد.
  • گروه اجرایی بدون اجازه‌ی کتبی از نویسنده مجاز به افزودن به متن نویسنده نیستند.
  • نام نویسنده در پوستر، بروشور، برگه‌های تبلیغاتی و در فضاهای مجازی پس از نام اثر باید ذکر شود.
  • ارسال این فرم به منزله‌ی پذیرش تمامی قوانین، مقررات حاکم بر قراردادها و هزینه‌هاست.